Toelichting:

Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst tussen BalanceLife en u als patiënt. Deze voorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst door uw masseuse aan u bekend gemaakt. Door akkoord te gaan met het anamnese formulier en de bijbehorende vragenlijst gaat u derhalve akkoord met de algeme voorwaarden.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd.

1.1. BalanceLife: Eenmanszaak, gevestigd aan Bosweg 7, 6571CD te Berg en Dal die zich, naar Nederlands recht, ten doel stelt het (doen) uitoefenen van massages en therapeutische behandelingen in de meest uitgebreide betekenis.

1.2. De opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan BalanceLife tot het verrichten van een massage of behandeling.

1.3. Overeenkomst: elke overeenkomst tussen BalanceLife en Opdrachtgever tot levering van producten of diensten.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing alle overeenkomsten tussen BalanceLife en de opdrachtgever, waarbij BalanceLife als verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt.

2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn opgesteld.

2.3. Alle leveringen van producten en/of diensten door BalanceLife worden zonder enige uitzondering geleverd door BalanceLife en nooit door afzonderlijk handelende personen die door of namens BalanceLife zijn ingeschakeld.

2.4. Door akkoord te gaan met het amnese formulier gaat u derhalve akkoord met de algemene voorwaarden die BalanceLife hanteert.

3. Eigen verantwoording en eigen risico

3.1 Alle opdrachten van de opdrachtgever aan BalanceLife worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de opdrachtgever.

3.2 Door opdracht te geven aan BalanceLife tot het leveren van een dienst in de vorm van een massage/behandeling verklaart de opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling.

3.3 Het lichaam van de opdrachtgever dient schoon te zijn om massages/behandelingen te ondergaan door BalanceLife. BalanceLife kan het uitvoeren of voortzetten van een massage/behandeling weigeren indien dit niet naar haar inzicht voldoende het geval is.

 

4. Aansprakelijkheid

4.1 Door opdracht te geven aan BalanceLife erkent de opdrachtgever dat BalanceLife een inspanningsverbintenis heeft, geen resultaatverbintenis. BalanceLife zal zich naar haar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te behalen. BalanceLife kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. BalanceLife is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou ontstaan als gevolg van een massage/behandeling, tenzij komt vast te staan dat Balancelife de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten.

4.2 Voor het geval BalanceLife aansprakelijk wordt bevonden door enige door de opdrachtgever geleden schade wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat BalanceLife voor de betreffende levering van producten of diensten aan de opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

4.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval zover de opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede BalanceLife ter zake niet zo spoedig als rederlijkewijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.

4.4 In het geval van vertrouwensbreuk is de opdrachtgever volledig aansprakelijk voor de eventuele door hem/haar geleden schade.

5. Betaling

Betaling van de behandelingen vanBalanceLife dient volledig te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

6. Geheimhouding

BalanceLife is verplicht tot geheimhouding al wat bij de massage/behandeling hen ter kennis komt over de persoon van de opdrachtgever, de aard en omvang van diens belangen bij de zaak en overigens van al wat valt onder de geheimhoudingsplicht.

7. Toepasselijk recht

7.1 De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en BalanceLife is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

7.2 Een geschil is aanwezig zodra BalanceLife of de opdrachtgever verklaart dat dit het geval is.